Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii na 2022 r.

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu namysłowskiego na 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności :

 • szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu namysłowskiego,
 • sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu namysłowskiego,
 • badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu namysłowskiego,
 • sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w:
  1. Zakład Mięsny Danuta Pawliszyn, Bogusław  Pawliszyn Sp. J , ul Opolska 1 , 46-112 Świerczów,
  2. na terenie powiatu namysłowskiego.
 • badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu namysłowskiego,
 • sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:
  1. Zakład Mięsny Danuta Pawliszyn, Bogusław  Pawliszyn Sp. J , ul Opolska 1 , 46-112 Świerczów,
  2. P. H.U. Łukasz Gold-Drób Paweł Łukasz  , 46-112 Świerczów  , ul. Brzeska 92A
  3. „Orfeusz” Sp. z o.o., 46-100 Namysłów, ul. Bohaterów Warszawy 20A
 • badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu namysłowskiego,
 • prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu namysłowskiego,
 • niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu namysłowskiego w ramach monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 10 grudnia 2021 r.

 1. osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3 w godz. 7:30 – 15:00, z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych,
 2. drogą mailową na adres: piw.namyslow@wiw.opole.pl
 3. listownie na adres:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Namysłowie , ul. Dubois  3, 46-100 Namysłów
  Liczy się data wpływu do Urzędu.

Termin zapoznania się ze zgłoszeniami:

Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 14.12.2021 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie  wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania: